stare_vozidla Aluex - postup pri odovzdávaní starých vozidiel

Aluex, s.r.o. je autorizovaný spracovateľ starých vozidiel pod číslom autorizácie 190/A/10-3.3. Zaväzujeme sa k ekologickému a enviromentálne vhodnému spracovaniu Vášho starého vozidla. Vystavíme Vám potrebné doklady k odhláseniu vozidla z evidencie.

Postup odovzdania vozidla prihláseného v evidencii
Postup odovzdania vozidla odhláseného z evidencie
Preberacie podmienky ALUEX, s.r.o.
Postup po odovzdaní starého vozidla
Legislatíva SR o starých vozidlách
Informácie o náhradných dieloch
Potrebujem len potvrdenie, vozidlo som predal inzerátom na náhradné diely
Potrebujem len potvrdenie, vozidlo bolo odcudzené

Vozidlo som predal

Od 1.1.2006 už nie je možné ponechať si vozidlo na náhradné diely (prostredníctvom čestného prehlásenia) Z.z. 223/2001 v platnom znení zákon 409/2006

 1. Ak si chcete vozidlo ponechať musí ostať prihlásené.
 2. Ak už nechcete platiť poistku za vozidlo, môžete ho:
  1. predať, pričom nový majiteľ bude po prepise platiť zákonnú poistku (k prepisu musí byť platná STK)
  2. odovzdať vozidlo na ekologické spracovanie, aby ste ho mohli vyradiť z evidencie (k vystaveniu potvrdenia o spracovaní nemusí byť platná STK, EK)
  3. iné možnosti ako sú uvedené nie sú legálne, alebo nie sú trvalým riešením.
Upozornenie:

Staré vozidlá sa okamihom vyradenia z evidencie stávajú nebezpečným odpadom pod katalógovým číslom odpadu 16 01 04. Pokiaľ vaša firma, resp. vy ako súkromná osoba nemáte súhlas na nakladanie s takýmto nebezpečným odpadom, alebo jeho súčasťami a nepreukážete ako držiteľ tohto odpadu ako ste s ním naložili, hrozí vám nasledovná pokuta podľa §78 Z.z. 409/2006:
súkromná osoba do 660,- €
firma do 166 000,- €.

V prípade, že odovzdáte staré vozidlo na ekologické spracovanie autorizovanému spracovateľovi, ten vám vystaví potvrdenie o spracovaní starého vozidla. Takýmto potvrdením môžete preukázať, že ste s nebezpečným odpadom 16 01 04 naložili v zmysle platnej legislatívy.

Odcudzené

Pri odcudzení vozidla alebo ak vás oklamal špekulant s náhradnými dielmi, je nutné v čo najkratšej dobe upovedomiť o krádeži okresný policajný zbor. Ten Vám poskytne ďalšie informácie. Pozor! Ste povinný platiť poistné aj neplatnú STK, EK do doby, kým sa neskončí vyšetrovanie.

Postup odovzdania vozidla prihláseného v evidencii

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla, ak ako držiteľ vozidla v technickom preukaze je zapísaná:

Súkromná osoba – žijúca

Súkromná osoba – žijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Majiteľ alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 3. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
Súkromná osoba – nežijúca

Súkromná osoba – nežijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
 3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 4. Veľký a malý technický preukaz odovzdávajúceho vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
Firma, právnická osoba

Firma, právnická osoba

 1. Staré vozidlo
 2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy
 3. Štatutárny zástupca, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 4. Pečiatku firmy
 5. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)
Leasingová spoločnosť

Leasingová spoločnosť

 1. Staré vozidlo
 2. Splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie
 3. Osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia z evidencie, resp. štatutárny zástupca firmy, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu)
 4. Pečiatku firmy a výpis z obchodného registra (ak je splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na firmu)
 5. Veľký a malý technický preukaz odovzdávaného vozidla, resp. potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (ak je vozidlo dočasne odhlásené)

Postup odovzdania vozidla odhláseného z evidencie

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla, ak ako držiteľ vozidla v technickom preukaze je zapísaná:

Súkromná osoba – žijúca

Súkromná osoba – žijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Majiteľ alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 3. Potvrdenie z dopravného inšpektorátu o vyradení starého vozidla
Súkromná osoba – nežijúca

Súkromná osoba – nežijúca

 1. Staré vozidlo
 2. Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla.
 3. Osoba, ktorá zdedila povinnosti držiteľa starého vozidla, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 4. Potvrdenie z dopravného inšpektorátu o vyradení starého vozidla
Firma, právnická osoba

Firma, právnická osoba

 1. Staré vozidlo
 2. Výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca firmy
 3. Štatutárny zástupca, alebo splnomocnená osoba (overené splnomocnenie) sa dostaví osobne s dokladom totožnosti
 4. Pečiatku firmy
 5. Potvrdenie z dopravného inšpektorátu o vyradení starého vozidla

Preberacie podmienky ALUEX, s.r.o.

Stav odovzdávaného odhláseného vozidla:

 1. Vozidlo by malo byť kompletné (musí mať motor, prevodovku, karosériu, malo by mať čo najviac svojho pôvodného vybavenia, náplne s nebezpečnými kvapalinami...)
 2. Vozidlo môže byť havarované (musí byť možná identifikácia podľa čísla karosérie)
 3. Vozidlo nemusí byť funkčné
 4. Vozidlo nemusí mať platnú STK ani EK

Potvrdenie o spracovaní starého vozidla bude vystavené len v prípade, ak bude vozidlo prevzaté na spracovanie (vozidlo, ktorého číslo karosérie bude totožné s číslom v požadovanej priloženej dokumentácií). Na vozidlo, ktoré nebude odovzdané na ekologické spracovanie v ALUEX, s.r.o., alebo v jeho zberných miestach, nemôže byť vystavené potvrdenie o spracovaní starého vozidla.

Postup po odovzdaní starého vozidla

Po prevzatí starého vozidla na ekologické spracovanie získate:

 1. Potvrdenie o spracovaní starého vozidla od autorizovaného spracovateľa
 2. Vyplatíme Vám dohodnutú kúpnu čiastku

Čo urobiť s potvrdením o spracovaní starého vozidla?

 1. S potvrdením od autorizovaného spracovateľa, EČ, TP od vozidla, pôjdete na Dopravný inšpektorát, kde je vozidlo evidované
 2. Požiadate o vyradenie z evidencie
 3. Na základe predložených dokumentov a zaplatením 5,-€ kolku bude vozidlo vyradené
 4. Po vyradení vozidla z evidencie môžete ísť do poisťovne a zrušiť zákonnú poistku (ak máte zaplatenú poistku na dlhšie obdobie, poisťovňa vám preplatok vráti)
 5. Zachovajte si potvrdenie o spracovaní. S potvrdením od autorizovaného spracovateľa, sa musíte preukázať pri prípadných kontrolách zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia, že ste so starým vozidlom naložili v zmysle platnej legislatívy ( potvrdenie a VIN číslo uschováme 5 rokov v našej evidencii)

Legislatíva SR o starých vozidlách

Zákon č. 386/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinný od 01.11.2009.

§ 49 ods. 6 zákona č. 386/2009 Z.z. znie: Kompletným starým vozidlom na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu a karosériu.

§ 51 ods. 1 zákona č. 386/2009 Z.z. znie:  Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber podľa §52a alebo spracovateľovi starých vozidiel.

§ 52 ost. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. - Novelou zákona o odpadoch č. 386/2009 Z.z. sa zrušilo vyplatenie finančného príspevku vo výške 33.19 EUR držiteľovi za odovzdané vozidlo

Zákon č. 409/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 409/2006 Z.z §51 ods.2.  Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného majiteľa na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

Zákon č. 409/2006 Z.z §51 ods.3. Držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti podľa odseku 1 povinný:

 1. zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny
 2. umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie
 3. zabezpečiť, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí

Zákon č. 223/2001 Z.z. z 15.mája 2001 predstavuje základný zákon o odpadoch.